Loga projekt LIFE
Projekt: Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla województwa podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego:
"Podkarpackie – żyj i oddychaj” realizowany jest przy dofinansowaniu z programu LIFE Unii Europejskiej oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
LIFE22-IPE-PL-LIFE Podkarpackie


Gmina Świlcza przystąpiła jako Partner do realizacji projektu pn.: „LIFE IP – Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla województwa podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego: „Podkarpackie – żyj i oddychaj”. Projekt dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej oraz środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Gmina Świlcza jest jedną z 61 gmin w regionie, które są partnerami projektu wraz z innymi Instytucjami, jednostkami: Województwem Podkarpackim (beneficjentem koordynującym, Instytutem Technologii Paliw i Energii, Stowarzyszeniem „EKOSKOP”, Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego, Stowarzyszeniem na rzecz efektywności im. Prof. Krzysztofa Żmijewskiego oraz jednym partnerem zagranicznym.

Całkowity budżet projektu przypadający na Gminę Świlcza wynosi 882.459,00 zł w tym:

  • z Programu LIFE Unii Europejskiej – 529.475,00 zł
  • ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 308.860,00 zł
  • wkład gminy 44.124,00 zł.

W ramach projektu podejmowane będą działania na rzecz Programu Ochrony Powietrza dla Województwa Podkarpackiego poprzez likwidację istniejących barier, wypracowanie i wdrożenie dobrych praktyk oraz mobilizację dostępnych środków publicznych i prywatnych ukierunkowanych na poprawę jakości powietrza.

Program LIFE (Program Działań na Rzecz Środowiska i Klimatu) to jedyny instrument finansowy Unii Europejskiej poświęcony wyłącznie współfinansowaniu projektów z dziedziny ochrony środowiska, w tym przyrody oraz wpływu człowieka na klimat i dostosowania się do jego zmian. Jego głównym celem jest wspieranie procesu wdrażania wspólnotowego prawa ochrony środowiska, realizacja unijnej polityki w tym zakresie, a także identyfikacja i promocja nowych rozwiązań dla problemów dotyczących środowiska i klimatu.

Jak zakłada program, już w tym roku w każdej z 61 gmin mają rozpocząć pracę gminni Doradcy ds. powietrza i energii, którzy będą wspierać mieszkańców. Mają pomagać w wyborze ekologicznego źródła ciepła, doradzać, w jaki sposób uzyskać dofinansowanie do wymiany pieca oraz z jakiej oferty i rozwiązania skorzystać.

Główne zadania doradcy ds. powietrza i energii to m.in.

  • zapewnienie wsparcia doradczego mieszkańcom przy wymianie źródeł ciepła (w tym na odnawialne źródła energii - OZE) i termomodernizacji budynków
  • zapewnienie pomocy w pozyskaniu środków na realizację zdiagnozowanych potrzeb z dostępnych programów pomocowych (np. Czyste Powietrze, STOP SMOG, Mój Prąd, Ciepłe Mieszkanie, Moje Ciepło, Agroenergia, ulga termomodernizacyjna itp.);
  • prowadzenie lokalnych działań informacyjno–edukacyjnych w zakresie informowania o konieczności wymiany źródeł ogrzewania, wpływu smogu na zdrowie; przekazywanie informacji na lekcji w szkołach nt. wpływu smogu na zdrowie, działań możliwych do podjęcia w zakresie poprawy jakości powietrza, racjonalnego zużycia energii, itp.).

Projekt jest realizowany od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2029 r.