Adres:

 • Świlcza
 • 36–072 Świlcza

Stowarzyszenie to zostało założone jesienią 2009 roku. Zrzesza 30 członków.

Celami statutowymi Stowarzyszenia jest:

 1. Działalność opiekuńcza, oświatowa, edukacyjna, kulturalna, wspieranie inicjatyw społecznych, ochrona zdrowia, a także promocja zdrowia - wśród społeczności wiejskiej i lokalnej.
 2. Współpraca i pomoc dla Kół Gospodyń Wiejskich i innych organizacji działających na obszarach wiejskich i na rzecz tych obszarów.
 3. Reprezentowanie interesów Stowarzyszenia i innych organizacji społecznych działających na terenie wsi wobec administracji samorządowej, rządowej oraz wobec innych organizacji.
 4. Wspomaganie członków w działalności, kulturalnej i społecznej i gospodarczej.
 5. Wspieranie lokalnych inicjatyw gospodarczych, kulturalnych, społecznych oraz zdrowotnych.
 6. Obrona praw, reprezentowanie interesów i działanie na rzecz poprawy sytuacji społeczno-zawodowej kobiet - szczególnie wiejskich i ich rodzin.
 7. Inicjowanie i podejmowanie różnorodnych działań na rzecz poprawy życia i pracy kobiet wiejskich, udzielanie pomocy kobietom w wykonywaniu przez nie obowiązków matki, producentki i gospodyni.
 8. Prowadzenie wśród kobiet wiejskich działalności społeczno-wychowawczej, oświatowo-kulturalnej, w zakresie poprawy warunków socjalno-bytowych rodzin wiejskich, upowszechniania postępu w rolnictwie i gospodarstwie domowym oraz poprawy stanu ochrony zdrowia i opieki społecznej mieszkańców wsi.
 9. Promowanie działań na rzecz ochrony środowiska.
 10. Współpraca z innymi organizacjami o podobnym profilu działania w kraju i zagranicą.

Aby wykonać cele statutowe, określone w § 9 Statutu, Stowarzyszenie stosuje następujące środki działania:

 1. Reprezentuje potrzeby oraz broni zawodowych i społecznych interesów kobiet wiejskich i ich rodzin przedkładając organom administracji rządowej i samorządowej, państwowym i społecznym jednostkom organizacyjnym oraz organizacjom spółdzielczym i innym organizacjom powołanym do wykonania zadań na rzecz rolnictwa i mieszkańców wsi swoje stanowisko w postaci opinii, wniosków i żądań dotyczących problemów społeczno-gospodarczych, socjalno-bytowych i kulturalnych wsi.
 2. Uczestniczy w konsultacji, opiniowaniu i opracowywaniu programów oraz projektów aktów prawnych dotyczących spraw rodziny wiejskiej, warunków ich życia i pracy.
 3. Uczestniczy w opracowywaniu planów społeczno-gospodarczych w części dotyczącej rolnictwa i obszarów wiejskich.
 4. Bierze udział w negocjacjach oraz w ciałach doradczo-konsultacyjnych przy organach administracji samorządowej i rządowej w sprawach dotyczących kobiet wiejskich i ich rodzin.
 5. Występuje do władz i instytucji oraz współdziała i organizuje działalność na rzecz polepszenia warunków życia, rozwoju, wychowania, kształcenia i wypoczynku dzieci i młodzieży wiejskiej, a zwłaszcza w zakresie rozwoju i usprawnienia działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci, działalność szkoły i pracy pozaszkolnej z młodzieżą.
 6. Współdziała i organizuje pomoc rodzinie w wypełnianiu jej funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz oddziałuje na kształtowanie właściwych stosunków międzyludzkich w rodzinie i środowisku.
 7. Uczestniczy w rozwijaniu i unowocześnianiu produkcji rolniczej w gospodarstwach indywidualnych. Rozwija różnorodne formy współdziałania oraz pomocy sąsiedzkiej.
 8. Działa na rzecz podnoszenia społecznej rangi pracy kobiet w rolnictwie, wpływa na kształtowanie etyki zawodowej oraz współdziała w sprawach podnoszenia kwalifikacji zawodowych i ogólnych kobiet, a także organizuje kobiety do udziału w pracy oświatowej na wsi.
 9. Występuje z wnioskami i działa na rzecz upowszechniania racjonalnych metod prowadzenia gospodarstwa domowego i żywienia rodzin.
 10. Występuje i współdziała w sprawach poprawy warunków ochrony zdrowia mieszkańców wsi, w tym zwłaszcza matki i dziecka, podnoszenia kultury zdrowotnej środowiska wiejskiego oraz stanu higieniczno-sanitarnego i wyglądu estetycznego wsi.
 11. Inicjuje i podejmuje działania na rzecz zabezpieczenia socjalnego wsi oraz współuczestniczy w rozpoznawaniu i zaspakajaniu potrzeb ludzi starszych, chorych, niepełnosprawnych a także rodzin wielodzietnych, niepełnych i znajdujących się w najtrudniejszych warunkach życiowych.
 12. Inicjuje i współdziała w rozwoju i upowszechnianiu kultury na wsi, w zwiększaniu uczestnictwa ludności wiejskiej w życiu kulturalnym, w kultywowaniu folkloru, rękodzieła i sztuki ludowej.
 13. Współdziała w rozwijaniu aktywności sportowo-rekreacyjnej i turystycznej mieszkańców wsi.
 14. Uczestniczy w kształtowaniu społeczno-obywatelskich i patriotycznych postaw kobiet wiejskich i mieszkańców wsi.
 15. Przeciwdziała i zwalcza objawy patologii społecznej jak: alkoholizm, narkomania, przemoc rodzinna itp.
 16. Współdziała z organizacjami politycznymi, młodzieżowymi, spółdzielczymi, samorządem terytorialnym w sprawach służących wsi i rolnictwu.
 17. Współpracuje z mediami (prasa, tv, radio, internet).
 18. Inicjuje, organizuje i prowadzi działalność w zakresie:
 • Organizowania imprez artystycznych, kulturalnych i rozrywkowych.
 • Organizowania i prowadzenia różnego rodzaju kursów, pokazów, degustacji potraw.
 • Organizowania i obsługi szkoleń i konferencji.
 • Wspierania przedsięwzięć zmierzających do podwyższenia poziomu życia społeczeństwa wiejskiego.
 • Współpracy z innymi organizacjami o podobnym profilu działania w kraju i zagranicą.
 • Propagowania kultury wiejskiej.
 • Innych działań sprzyjających rozwojowi  statutowych celów Stowarzyszenia.