Skarbnik Gminy Świlcza - Natalia Gawronmgr Natalia Gawron
Skarbnik Gminy Świlcza

Tel.: +48 17 86 70 152
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

_____________________________

Do zadań Skarbnika należy:

 • wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości,
 • współdziałanie w opracowywaniu projektu budżetu i jego zmian,
 • nadzór nad prawidłową realizacją uchwały budżetowej, w szczególności w zakresie ustawy o finansach publicznych, wnioskowanie w sprawie zmian w uchwale budżetowej,
 • nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu,
 • nadzór nad gospodarką finansową Gminy, a w szczególności odpowiedzialność za przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych,
 • pełnienie funkcji głównego księgowego budżetu gminy i Urzędu,
 • kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych i udzielanie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty,
 • współdziałanie w sporządzaniu sprawozdawczości budżetowej,
 • sporządzanie wieloletniej prognozy finansowej, analiz dotyczących finansowania deficytu budżetowego, opracowywanie projektów uchwał Rady oraz zarządzeń Wójta w sprawie budżetu Gminy i jego zmian,
 • wykonanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Wójta,
 • sprawowanie bezpośredniego nadzoru i kierowanie pracą Referatu Budżetu i Finansów.

W ramach wykonywania zakresu zadań i obowiązków określonych w ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Świlcza, Skarbnik:

 • uprawniony jest do sprawowania nadzoru działalności finansowej podległych gminie jednostek,
 • współpracuje z Regionalną Izbą Obrachunkową i Urzędem Skarbowym,
 • bierze udział w sesjach Rady.

Skarbnika w czasie nieobecności w pracy zastępuje Zastępca Skarbnika.

Zakres zastępstwa o którym mowa w ust. 3 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Świlcza, rozciąga się na wszystkie sprawy należące do kompetencji i zadań skarbnika.