Logo Stowarzyszenie Wspólnie Dla Rudnej WielkiejAdres:
    • Rudna Wielka 118a
    • 36–054 Mrowla

Dane kontaktowe:
    • Tel.: 885-226-608


Stowarzyszenie to powstało w 2017 roku.

Celem działalności stowarzyszenia jest:

  • inicjowanie i kreowanie działań społecznych, edukacyjnych i gospodarczych na rzecz rozwoju miejscowości Rudna Wielka,
  • kultywowanie lokalnych tradycji,
  • integracja osób i środowisk zainteresowanych historią i kulturą regionalną,
  • poznawanie przeszłości rodzinnej mieszkańców, historii miejscowości i regionu,
  • działania na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego, zapobieganie degradowaniu obiektów o statusie zabytkowym w przestrzenni historycznego centrum wsi, dążenie do renowacji i rewitalizacji parku i dworu z perspektywą prowadzenia muzeum jako ośrodka działalność kulturalnej i ruchu turystycznego, 5) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz inspirowanie działań na rzecz wzrostu świadomości ekologicznej,
  • współpraca z krajowymi i zagranicznymi instytucjami i podmiotami, których pomoc organizacyjna i finansowa może przyczynić się do rozwoju wsi, regionu,
  • popieranie i wspomaganie inicjatyw młodzieżowych a także aktywizacja ludzi starszych w celu integracji międzypokoleniowej,
  • inspirowanie do działań na rzecz rozwoju przedsiębiorstw, alternatywnych źródeł dochodu gospodarstw oraz tworzenie nowych miejsc pracy,
  • realizowanie wniosków i postulatów członków stowarzyszenia, w granicach dozwolonych prawem, 10) pogłębianie i utrwalanie więzi członków stowarzyszenia.

Realizując powyższe cele Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków.

Stowarzyszenie Wspólnie dla Rudnej Wielkiej wydaje Kwartalnik „Rudnian”.