Adres:


Towarzystwo założone zostało w 2003 roku, liczy około 60 członków. Najważniejsze cele statutowe tego Stowarzyszenia, to: inicjowanie, popieranie i krzewienie kultury opartej na tradycji chrześcijańskiej, włączanie miejscowej ludności współdziałania na rzecz rozwoju Bratkowic i gminy Świlcza, krzewienie wartości patriotycznych i miłości do Ojczyzny, rozwijanie i popieranie badań naukowych dotyczących przeszłości, teraźniejszości oraz przyszłości środowiska, ochrona zabytków i pamiątek na terenie gminy, podtrzymywanie zwyczajów ludowych i popularyzowanie twórczości ludowej.

Cele określone w statucie Towarzystwo realizuje poprzez organizowanie odczytów, pogadanek, wystaw, imprez i innych form pracy kulturalno-oświatowej, rozwijanie i popieranie działalności zespołów artystycznych, opieka nad amatorską twórczością ludową, organizowanie sesji popularno-naukowych oraz działań w zakresie kultury i oświaty w gminie, prowadzenie kroniki obejmującej ważniejsze wydarzenia na terenie Bratkowic, gminy i działalności Towarzystwa,inicjowanie wydawnictw, popularyzowanie opieki społecznych opiekunów zabytków, współpracę z władzami administracyjnymi oraz innymi regionalnymi towarzystwami kultury, współpraca z organizacjami religijnymi i społecznymi. W okresie swojej dotychczasowej działalności   na   rzecz   lokalnego  środowiska   i   gminy, bratkowickie stowarzyszenie podejmowało wiele cennych inicjatyw w zakresie integracji społecznej, kulturalnej i patriotycznej mieszkańców Bratkowic. Już w 2003 roku staraniem Zarządu TMZB, wydano tomik wierszy rodzimych autorów pt. „Radość życia”. Dotychczas zorganizowano cztery imprezy cykliczne pod nazwą: „Dni Bratkowic”, w których uczestniczyły całe rodziny, zjechali też rodacy rozsiani po kraju i za granicą. Imprezom tym towarzyszyły występy artystyczne zespołów i kapel ludowych, pokazy, konkursy z nagrodami i inne atrakcje, jak np. występy polonijnych zespołów folklorystycznych, m.in. z USA, Francji, Ukrainy, Rosji, Włoch i Litwy.

Towarzystwo zawsze wychodziło naprzeciw potrzebom i zainteresowaniom mieszkańców. W 2003 roku zorganizowano dla nich spotkanie z lekarzami onkologami na temat profilaktyki i leczenia chorób nowotworowych. Także w tym roku zapoczątkowano obchody Dnia Seniora, połączone z jubileuszem 50-lecia ślubu par małżeńskich z Bratkowic. Uroczystości te mają charakter głównie religijny i rodzinny, ale uczestniczą w nich również przedstawiciele samorządu gminnego. TMZB prowadzi od dłuższego czasu ożywioną działalność charytatywną. W tym celu podpisano stosowne porozumienie (umowę) z Podkarpackim Bankiem Żywności w Rzeszowie, które umożliwia bezpłatne otrzymywanie żywności dla prawie 200 osób z Bratkowic. Pomoc ta kontynuowana jest nadal. Również w miejscowych Delikatesach „Centrum”, zorganizowano przedświąteczną zbiórkę żywności dla ubogich rodzin. Akcję przeprowadzono wspólnie z młodzieżą szkolną pod patronatem Podkarpackiego Banku Żywności i Towarzystwa Miłośników Ziemi Bratkowickiej.

Miejscowe społeczeństwo docenia działalność patriotyczną Stowarzyszenia. Dzięki organizowanym akcjom, mieszkańcy Bratkowic mogli zaopatrzyć się we flagi narodowe i papieskie. Od samego początku działalności TMZB, kultywuje tradycje dożynkowe. Misternie wykonane wieńce dożynkowe, w których nie brak jest elementów religijnych i patriotycznych, są corocznie poświęcane i prezentowane podczas dożynek parafialnych, gminnych i diecezjalnych. W 2006 roku okazały wieniec dożynkowy przekazano do Domu Polonii w Rzeszowie. W tym samym roku, jesienią, Towarzystwo wydało pierwszy numer kwartalnika społeczno-kulturalnego „Ziemia Bratkowicka”, w którym opisywane są najważniejsze wydarzenia z życia Bratkowic. Kwartalnik wydawany jest nadal dzięki Wójtowi Gminy Świlcza, który aktywnie wspiera wszelką działalność Stowarzyszenia. Ponadto Zarząd TMZB, niemal corocznie organizuje wycieczki krajoznawcze dla członków Towarzystwa i mieszkańców. Prowadzi też kronikę, w której dokumentowana jest dotychczasowa i bieżąca działalność TMZB. Warto nadmienić, że pierwszym prezesem Towarzystwa był Józef Chmaj, a wśród założycieli tego Stowarzyszenia był ks. Józef Książek - proboszcz Bratkowickiej parafii. Od 2009 roku prezesem Zarządu TMZB jest Tadeusz Pięta. Towarzystwo ma swój sztandar organizacyjny, który reprezentuje go w różnych uroczystościach patriotycznych i kościelnych.

W kwietniu 2010 roku w związku z tragiczną katastrofą lotniczą pod Smoleńskiem, w której w której zginęli m.in. Prezydent RP Lech Kaczyński, jego małżonka Maria oraz wybitni przedstawiciele elity politycznej Polski i wysocy dostojnicy Kościoła - TMZB wyłożyło specjalną Księgę Kondolencyjną, którą wraz z wpisami okolicznościowymi, przekazano do Kancelarii Prezydenta RP. Bratkowickie Towarzystwo aktywnie włącza się we wszystkie akcje charytatywne. Pod koniec maja w 2010 roku, zorganizowało zbiórkę żywności, odzieży, środków czystości, sprzętu gospodarskiego itp. - z przeznaczeniem dla powodzian w województwie podkarpackim. Odzew mieszkańców Bratkowic był godny najwyższego uznania.

W 2010 roku, TMZB ufundowało do miejscowego kościoła witraż bł. ks. Jana Balickiego, który poświęcony został 24 czerwca, podczas uroczystej mszy św. w dniu odpustu parafialnego. Natomiast w lipcu 2010 roku Towarzystwo zorganizowało w Bratkowicach uroczystość patriotyczną pod pomnikiem „Grunwald” dla uczczenia 600 rocznicy bitwy pod Grunwaldem. Wcześniej pomnik został odpowiednio odnowiony, dzięki pomocy finansowej Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Gminy Świlcza i innych ofiarodawców. Przy tej okazji Towarzystwo opracowało i wydało kolorowy album dotyczący bratkowickich kapliczek i krzyży przydrożnych.