UWAGA MIESZKAŃCY!
zmiany w Gminnym Systemie Gospodarki Odpadami Komunalnymi

Symbol kosz i strzałki recyklinguOBOWIĄZEK: Każdy właściciel nieruchomości ma obowiązek zbierać odpady w sposób selektywny.

STAWKI: Od 01.04.2024 r. stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosić będzie - 27,00 zł za osobę miesięcznie, natomiast stawka podwyższona za niewywiązywanie się z obowiązku segregacji – 81,00 zł za osobę miesięcznie.

KONTROLA: Gmina Świlcza oraz Przedsiębiorca odbierający odpady będą prowadzić kontrole wywiązywania się z obowiązku segregacji odpadów. W przypadku stwierdzenia, że właściciele nieruchomości nie wypełniają tego obowiązku, będą naliczane podwyższone stawki opłaty za gospodarowanie odpadami.

WORKI: Na selektywnie zbierany: papier; metal, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe; szkło oraz bioodpady w ilości worek jednorazowo, będą dostarczane na zasadzie wymiany. W worki na popiół właściciel nieruchomości zaopatruje się we własnym zakresie u przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne.

ZWOLNIENIE: Właścicielom budynków jednorodzinnych, którzy w całości kompostują bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym przysługuje zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami – 2 zł za osobę miesięcznie.


Urząd Gminy Świlcza informuje, że zgodnie z wytycznymi Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę (Covid-19) w czasie trwania epidemii:

 • „odpady powinny być segregowane i wrzucane do właściwych pojemników (papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, bioodpady, odpady zmieszane)”
 • „maseczki, rękawiczki i inne środki ochronne stosowane przez osoby zdrowe powinny być uprzednio zebrane w workach, które po zawiązaniu wrzucane są do pojemnika/worka na odpady zmieszane”.

Pobierz - Harmonogram zbiórki odpadów komunalnych w gminie Świlcza na 2024 r.

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych (od 01.01.2020 r.) 

SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY ŚWILCZA !

Rada Gminy Świlcza podjęła szereg uchwał wymaganych do prawidłowego funkcjonowania systemu w tym przejęcia przez Gminę Świlcza obowiązków w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obliczona jest na podstawie złożonej przez mieszkańców deklaracji, którą mieszkańcy zobowiązani byli złożyć w Urzędzie Gminy Świlcza.

Należy pamiętać, że w przypadku zamieszkania na terenie danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub wystąpienia zmiany danych zawartych w złożonej deklaracji należy w terminie 14 dni złożyć nową deklarację lub dokonać korekty już złożonej deklaracji.

W przypadku nie złożenia deklaracji albo powzięcia uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji, Wójt określi wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze decyzji administracyjnej.

Zgodnie z uchwałą  Rady Gminy, od 1 kwietnia 2024 r., opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w naszej Gminie wynosi:

 • 27,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady zbierane będą w sposób selektywny,
 • 2,00zł za osobę miesięcznie - zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami, w przypadku kompostowania w całości  w kompostowniku przydomowym bioodpadów stanowiących odpady komunalne,
 • 81,00 zł miesięcznie od każdej osoby - stawka podwyższona za niewywiązywanie się z obowiązku segregacji.

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi funkcjonuje na zasadzie samofinansowania, co oznacza, że może być on finansowany wyłącznie z pieniędzy zgromadzonych z wpłat od mieszkańców. Zgromadzone w ten sposób środki nie mogą być przeznaczone na inny cel jak tylko na sprawy związane z gospodarką odpadami komunalnymi.

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

 1. odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
 2. tworzenia i utrzymania Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych;
 3. obsługi administracyjnej tego systemu. (art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dz.U. z 2019 r., poz. 2010).

W celu ułatwienia mieszkańcom Gminy Świlcza wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wszyscy, którzy złożyli deklaracje otrzymają informację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Każdemu właścicielowi nieruchomości zostało przydzielone indywidualne konto dotyczące opłaty za odbiór odpadów komunalnych, dzięki temu mieszkańcy mogą mieć pewność, że pieniądze przez nich wpłacone zostaną przeznaczone na gospodarkę odpadami.

PUNKT SELEKTYWNEGO ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

Na terenie Gminy Świlcza został utworzony Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Jest on zlokalizowany na terenie Oczyszczalni Ścieków Świlcza- Kamyszyn.

PSZOK jest czynny:

Wtorek      od 10.00 do 18.00 (przerwa od 15.00 do 15.30)
Sobota      od   7.00 do 15.00 (przerwa od 11.00 do 11.30)

P.H.P.U. “ZAGRODA” Sp. z o.o. informuje, iż worki na popiół są dostępne do nabycia u kierowcy śmieciarki odbierającej odpady zmieszane.

Istnieje również możliwość indywidualnego zgłoszenia odbioru tego odpadu po wcześniejszym zgłoszeniu do siedziby firmy. Kontakt tel. 17 276 16 64


Wykaz punktów zbierania odpadów folii, sznurka i opon z gospodarstw rolnych

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9f ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.) gmina zobowiązana jest do udostępnienia na stronie internetowej gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty adresów punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów, jeżeli na obszarze gminy są położone gospodarstwa rolne.

Rolnik będący wytwórcą odpadów ma obowiązek na własny koszt zagospodarować te odpady, np. przez zlecenie tych czynności podmiotowi posiadającemu odpowiednie zezwolenie.

Poniżej zamieszczono wykaz podmiotów zbierających odpady folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych.

 1. "OSAK” Marcin Osmyk - ul. Armii Krajowej 42, 36-030 Błażowa, tel. 537-300-539 - folia odpadowa, sznurek, opakowania big bag
 2. TRANS-POŁUDNIE Sp. z o.o. - ul. Podgrodzie 8 B, 39-200 Dębica, tel. 014-680-87-24 - opony rolnicze

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

Terminarz zbiórki odpadów komunalnych z terenu gminy Świlcza wraz z opisem segregacji znajduje się powyżej.

ODBIÓR ODPADÓW

Na terenie Gminy Świlcza za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych odpowiedzialne są firmy:

 • PHPU "Zagroda" spółka z o.o. dla miejscowości:
  • Świlcza,
  • Trzciana,
  • Dąbrowa,
  • Błędowa Zgłobieńska,
  • Woliczka,
 • FBSerwis spółka z o.o. dla miejscowosci:
  • Bratkowice,
  • Mrowla,
  • Rudna Wielka.

Odpady komunalne zmieszane oraz zbierane w sposób selektywny odbierane będą z częstotliwością raz na dwa tygodnie, z tym, że odbiór frakcji szkło i papier odbywa się 1 raz w miesiącu.

Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierany jest na bieżąco w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Świlczy-Kamyszyn.

Informujemy również, że popiół będzie odbierany zgodnie z terminarzem zbiórki odpadów komunalnych. Odpady należy przekazać w workach oznakowanych napisem „POPIÓŁ” zakupionych u przedsiębiorcy odbierające odpady komunalne.

Worki przeznaczone na popiół oraz odpady segregowane dostarczane będą do mieszkańców przez firmę Zagroda Sp. z o. o. Mieszkańcy, którzy będą potrzebować większą ilość worków będą mogli je otrzymać bezpośrednio u obsługi śmieciarki.


ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW Z TERENU GMINY ŚWILCZA

Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych przez podmioty z terenu Gminy Świlcza:

 • Odpady zmieszane niesegregowane
  • Spalarnia odpadów komunalnych instalacja termicznego oprzekształcania z odzyskiem energi ul.  Ciepłownicza 8, 35-322 Rzeszów
  • Sortownia odpadów zmieszanych P.H.P.U. ZAGRODA ul. 1-go Maja 38b, 38-100 Strzyżów
  • Zakład Zagospodarowania Odpadów Kozodrza ZUK Ostrów, kozodrza 225 39-103 Ostrów
 • Odpady ulegające biodegradacji
  • Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o., Paszczyna 62B, 39-207 Brzeźnica
  • Kompostownia odpadów zielonych w Rzeszowie, ul. Ciepłownicza 11, 35-322 Rzeszów
 • Odpady pozostałe po sortowni przeznaczone do składowania
  • Składowisko w Kozodrzy ZUK Sp. z o.o. Kozodrza 225 39-103 Ostrów
    

Obowiązkowa ewidencja zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków - otwórz...


Wpis/zmiana wpisu/wykreślenie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Świlcza

Kogo dotyczy

Działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej i wymaga wpisu do rejestru. Przedsiębiorca zamierzający prowadzić działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Świlcza jest zobowiązany do złożenia wniosku o wpis do rejestru.

Wymagane dokumenty

Poprawnie wypełniony wniosek wraz z załącznikami:

 1. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
 2. Oryginał oświadczenia o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
 3. Pełnomocnictwo oraz dowód uiszczenia opłaty skarbowej tytułem udzielonego pełnomocnictwa (w przypadku udzielonego przez przedsiębiorcę).

Opłaty

50,00 zł - za uzyskanie wpisu do rejestru (na podstawie ustawy o opłacie skarbowej zał. Część I pkt 36 ppkt 9a);

25,00 zł - za zmianę wpisu (na podstawie ustawy o opłacie skarbowej zał. Część I pkt 37 ppk 1);

17,00 zł - od dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury).Zwolnienie z opłaty skarbowej przysługuje jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu – rodzic, dziadek, zstępnemu – dziecko, wnuk, prawnuk lub rodzeństwu.

Opłatę skarbową należy wpłacać na rachunek Urzędu Gminy Świlcza:

69 9159 1023 2005 5000 0026 0003

Jednostka odpowiedzialna

Referat Nieruchomości, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska pok. nr 1, parter, tel. 17 86 70 159

Podstawa prawna

Art. 9ba, 9c, 9ca oraz 9cb ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.


POZIOMY RECYKLINGU

Na podstawie art. 3b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r., o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (Dz. U. z 2019 poz. 2010) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012r., w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych informujemy, że Gmina Świlcza osiągnęła:

• ROK 2013

 • Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 22.80 %
 • Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 82,60
 • Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 0%

• ROK 2014

 • Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 33,14 %
 • Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 42,30
 • Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 50%

• ROK 2015

 • Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 50,22%
 • Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 2,11
 • Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 67,48%

• ROK 2016

 • Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 42,62%
 • Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 0
 • Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 100,00%

• ROK 2017

 • Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 40,40%
 • Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 42,39%
 • Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 100,00%

• ROK 2018

 • Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 74,32%
 • Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 30,43%
 • Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 100,00%

• ROK 2019

 • Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 57,06%
 • Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 0,29%
 • Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 100,00%

• ROK 2020

 • Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 57,34%
 • Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 2,52%
 • Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 100,00%

• ROK 2021

 • Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych z obszaru gminy – 22,91%
 • Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 1,19%
 • Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 100,00%

ROK 2022

 • Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych z obszaru gminy – 29,67%
 • Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 0,80%
 • Poziom składowania odpadów kumunalnych – 4,39%

WYKAZ FIRM ZBIERAJĄCE ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY

 • Firma Handlowo-Usługowo-Transportowa „KAM” Andrzej Dziuba
  39-120 Sędziszów Małopolski, Krzywa 121A tel. 17/745-43-94
   
 • Firma Usługowo-Handlowa EKO-TOP Sp. z o.o. 35-078
  Rzeszów, ul. Hetmańska 120, tel. 17/ 773 55 60
   
 • Gospodarka Komunalna w Błażowej Sp. z o.o.
  36-030 Błażowa, ul. 3 Maja 35, tel. 17/230 14 44
   
 •  EKO-GŁOG Sp. z o.o. 36-060 Głogów Małopolski, ul. Towarowa 4, tel. 17/851 74 85
   
 • TRANS-FORMERS KARPATIA Sp. z o.o.
  33-100 Tarnów, ul. Krakowska 46, tel. 17/863 45 18

 


* Szczegółowe informacje można uzyskac pod nr telefonu Tel.: 17 86-70-159 lub w Urzędzie Gminy Świlcza w pokoju nr 1 na parterze.