Nazwa zadania: Rozbudowa drogi gminnej nr 137113R w km 0+000 – km 0+215 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz przebudową sieci w miejscowości Mrowla

Nazwa funduszu: Rządowy Fundusz Dróg Samorządowych

Całkowita wartość zadania: 816 364,80 zł

Wartość dofinansowania: 571 455,00 zł

Data podpisania umowy o dofinansowanie: czerwiec 2024 r.

Opis zadania:

Zadanie obejmuje rozbudowę drogi o długości 215 m. W ramach przedmiotowej inwestycji planuje się wykonanie przebudowę skrzyżowania z drogą gminną nr 137115R, budowę zjazdów indywidualnych, wykonanie urządzeń wodnych, przebudowę kolidujących sieci uzbrojenia terenu tj. energetycznej oraz wodociągowej, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.