Tablica projektu z Państwowego Funduszu Celowego


Nazwa projektu: „Przebudowa drogi gminnej na działkach nr ewid. 832/11, 1031, 1070/6, 1072/1, 1073/1, 1074/1, 4849/2 wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 1386R na działce nr ewid. 1080/1 w miejscowości Świlcza”

Nazwa funduszu: Fundusz Dróg Samorządowych

Wartość dofinansowania: 702.763,00 zł

Całkowity koszt inwestycji: 1.171.271,68 zl

Rok przyznania dofinansowania: 2020

Opis projektu: Zadanie obejmowało przebudowę drogi gminnej na działkach nr ewid. 832/11, 1031, 1070/6, 1072/1, 1073/1, 1074/1, 4849/2 wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 1386r na działce nr ewid. 1080/1. Projekt obejmował przebudowę nawierzchni polegającą na całkowitej rozbiórce istniejących warstw oraz wykonaniu nowych warstw konstrukcyjnych zgodnie z krajowymi wytycznymi. W ramach zadania została wykonana przebudowa skrzyżowania polegająca na wykonaniu normatywnych łuków relacji skrętnych oraz wykonaniu odcinka drogi rowerowej wraz z przejazdem dla rowerzystów. Wykonano zjazdy indywidualne o podstawowej szerokości 4,00 m oraz zjazdy publiczne o o podstawowej szerokości 5,00 m.

Celem projektu była poprawa warunków komunikacyjnych oraz poziomu bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Realizacja inwestycja zwiększy stan bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawi standard techniczny drogi i spójność sieci drogowej oraz zwiększy dostępność transportową. Droga ta stanowi dojazd do Gminnej Oczyszczalni Ścieków Świlcza – Kamyszyn oraz do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Po doprowadzeniu drogi do wymaganych standardów droga będzie wykorzystywana również przez mieszkańców przysiółka Kamyszyn, jako dojazd do nieruchomości.

Przyjęte parametry techniczno – użytkowe drogi:

  • droga jednojezdniowa dwupasowa dwukierunkowa,
  • długość przebudowanej drogi - 587 mb
  • kategoria drogi – gminna,
  • klasa techniczna drogi – D (dojazdowa),
  • podstawowa szerokość jezdni – 5,00 m,
  • szerokość poboczy – 0,75 m,
  • podstawowa szerokość dwukierunkowej drogi dla rowerów - 2,50 m,
  • kategoria ruchu – KR1.

Zdjęcia: