Tytuł projektu: Nowoczesna edukacja w Gminie Świlcza

Projekt realizowany w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021 – 2027, Priorytet 7 FEPK.07 „Kapitał ludzki gotowy do zmian”, Działanie FEPK.07.12 „Szkolnictwo ogólne”

Działania w projekcie:

Projekt obejmuje kompleksowe programy rozwojowe dla 7 szkół podstawowych z terenu gminy Świlcza w tym:

 • realizacja zajęć dla uczniów w celu podniesienia kompetencji podstawowych matematycznych, przedmiotów przyrodniczych, językowych, cyfrowych realizowane w sposób ciągły przez 2 lata szkolne 2024/2025 - 2025/2026 w tym:
  • wyrównawcze ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
  • zajęcia rozwijające talenty i zainteresowania
  • zajęcia specjalistyczne mające na celu stymulowanie rozwoju poznawczego, społeczno-emocjonalnego dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz warsztaty dla rodziców
  • projekty edukacyjne dla uczniów przyczyniające się do rozwoju kompetencji społeczno-emocjonalnych, zawodowych i przekrojowych oparte o pozaszkolne zainteresowania uczniów,
  • organizacja wyjazdów edukacyjnych
 • warsztaty dla uczniów w tym:
  • ekologiczne - warsztaty z Zielonej transformacji,
  • rozwijające kompetencje cyfrowe-bezpieczeństwo w sieci
 • doskonalenie kompetencji nauczycieli w tym szkolenia i studia podyplomowe dla nauczycieli
 • doposażenie szkół:
  • - w sprzęt informatyczny
  • - w pomoce dydaktyczne: przyrodniczo-ekologicznej, informatycznej, językowej, specjalistycznej, matematycznej, chemicznofizycznej, logopedycznej, pedagogicznej i psychologicznej

Projekt realizowany jest w partnerstwie. Partner projektu został wyłoniony zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 oraz zgodnie z pkt. 2.7 Regulaminu konkursu. Wybór partnera został dokonany przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu partnerskiego.

Grupa docelowa:

Projekt jest skierowany do:

 • uczniów z terenu gminy Świlcza,
 • nauczycieli,
 • rodziców i opiekunów prawnych dzieci i młodzieży.

Cel projektu:

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych, społecznych i społeczno-emocjonalnych uczniów z 7 Szkół Podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Świlcza: SP w Rudnej Wielkiej, SP NR 2 w Bartkowicach, SP w Trzcianie, SP w Świlczy, SP NR 1 w Bartkowicach; SP NR 1 w Mrowli; SP w Dąbrowie w oparciu o realizację kompleksowego programu rozwojowego, ukierunkowanego na podniesienie jakości edukacji poprzez zapewnienie wysokiej jakości kształcenia, równego dostępu do wysokiej jakości zajęć dodatkowych uwzględniających indywidualne potrzeby rozwojowe, edukacyjne i możliwości psychofizyczne uczniów zidentyfikowane na podstawie indywidualnych diagnoz potrzeb szkół, zatwierdzonych przez organ prowadzący oraz podniesione kompetencji dydaktycznych i wychowawczych nauczycieli i rodziców/opiekunów prawnych do 31.08.2026 roku.

Cele szczegółowe:

 • wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez udział w zajęciach wyrównawczych: matematycznych, z przedmiotów przyrodniczych, z języka angielskiego, informatycznych
 • rozwinięcie kompetencji matematycznych, z przedmiotów przyrodniczych, z języka angielskiego, informatycznych poprzez udział w zajęciach doskonalających
 • podniesione kompetencji społecznych i społeczno-emocjonalnych przez udział w projektach edukacyjnych i warsztatach opartych o pozaszkolne zainteresowania uczniów,
 • zmniejszenie deficytu poznawczo-rozwojowego uczniów poprzez udział w zajęciach specjalistycznych stymulujących rozwój uczniów,
 • podwyższenie kompetencji cyfrowych uczniów poprzez udział w warsztatach bezpieczeństwa w sieci,
 • podniesienie kompetencji/kwalifikacji dydaktyczno-wychowawczych nauczycieli w pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych i wykorzystywaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych w szkole
 • podniesienie kompetencji wychowawczych rodziców w zakresie wspierania dziecka w sytuacjach kryzysowych np. zagrożeń w sieci

Całkowita wartość projektu: 2 080 695,02 PLN (stan według decyzji o dofinasowaniu projektu nr FEPK.07.12-IP.01-004/23)

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 1 822 995,02 PLN*

Termin realizacji: 01.06.2024 r. – 31.08.2026 r.

 #FunduszeEuropejskie


 Pasek projektu nowoczesna edukacja