Loga projekowe


Tytuł projektu: Poprawa efektywności i dostępności e-usług w Gminie Świlcza – II etap

Projekt realizowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu nr FEPK.01 „Konkurencja i Cyfrowa gospodarka”, Działanie FEPK.01.02 „Cyfryzacja” programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021 – 2027.

Działania w projekcie:

Przedsięwzięcie obejmuje budowę platformy e-usług, cyberbezpieczeństwo i digitalizację. Realizacja umożliwi integrację obecnie oferowanych e-usług, wprowadzenie nowych e-usług i połączenie całości infrastruktury informatycznej i systemów dziedzinowych w jeden spójny organizm. Uruchomienie wszystkich planowanych usług wymaga jednak uzupełnienia zasobów teleinformatycznych i technologicznych oraz zastosowania bardziej nowoczesnych, kompleksowych rozwiązań.

Przedmiot projektu oraz jego zakres obejmują realizację zadań:

  • Platforma e-usług publicznych – portal, na którym będą oferowane usługi przeznaczone dla osób fizycznych oraz podmiotów prawnych realizujących procedury administracyjne.
  • eWoda – stworzenie w Gminie kompletnego systemu do obsługi rozliczeń związanych z dostawą wody i odprowadzaniem ścieków opartego o zdalny odczyt urządzeń pomiarowych.
  • Cyberbezpieczeństwo – wdrożenie procesów proceduralno-sprzętowo-programowych, których celem jest ochrona danych i systemów dziedzinowych Urzędu przed zagrożeniami, jakie niosą za sobą miedzy innymi cyberataki lub inne mechanizmy związane z wyciekiem lub utratą danych.
  • Digitalizacja zasobów - następujących zbiorów danych: umów na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków, rejestr zbiorników bezodpływowych, rejestr przydomowych oczyszczalni ścieków oraz rejestr deklaracji śmieciowych. Digitalizacja tych danych jest niezbędna do prawidłowego wykonania obowiązków ciążących na gminie. Jest również konieczna z uwagi na częste żądania dostępu do tych danych ze strony innych instytucji.
  • Platforma Sprzętowa – zakup niezbędnego sprzęt i wyposażenia serwerowni, który ma na celu zapewnienie sprawnej i niezawodnej komunikacji pomiędzy elementami zintegrowanego systemu informatycznego oraz podniesienia poziomu cyberbezpieczeństwa w urzędzie na bazie rozbudowy istniejących rozwiązań sprzętowych.
  • Szkolenia TiK - dla pracowników administracji urzędu z obsługi nowopowstałych, ulepszonych e-usług.

Grupa docelowa:

Projekt skierowany jest do mieszkańców Gminy Świlcza, przedsiębiorstw a także do pracowników urzędu gminy oraz jednostek podległych.

Cel projektu:

Celem głównym jest rozwój społeczeństwa informacyjnego w Gminie Świlcza poprzez dostarczenie mieszkańcom i podmiotom gospodarczym nowoczesnych i bezpiecznych e-usług administracji lokalnej.

Całkowita wartość projektu: 7 176 914,08 PLN*
Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 5 947 957,27 PLN*

*stan według umowy o dofinasowanie projektu nr FEPK.01.02-IZ.00-0026/23

#FunduszeEuropejskie