Tytuł projektu: Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Świlcza.

Projekt realizowany jest na podstawie umowy o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/0021 / FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

Działania w projekcie to m.in.:

  • Działanie 1: audyty bezpieczeństwa.

W ramach tego działania przeprowadzony zostanie audyt bezpieczeństwa, który będzie miał na celu zidentyfikować potencjalne zagrożenia oraz ocenić aktualny stan bezpieczeństwa. W wyniku analizy zostanie opracowana rekomendacja dotycząca niezbędnych działań mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa.

  • Działanie 2: zakup sprzętu poprawiającego bezpieczeństwo

W drugim działaniu projektu przewiduje się zakup specjalistycznego sprzętu, który zostanie dostosowany do potrzeb zidentyfikowanych podczas audytu bezpieczeństwa. Zakupiony sprzęt będzie służył do skuteczniejszej ochrony instytucji przed cyberatakami.

  • Działanie 3: specjalistyczne szkolenia dla pracowników

Trzecie działanie projektu koncentruje się na podnoszeniu kompetencji pracowników instytucji poprzez specjalistyczne szkolenia z zakresu bezpieczeństwa. Szkolenia będą dostosowane do zagrożeń zidentyfikowanych podczas audytów. 

Cel projektu: zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych. Realizacja projektu pozwoli na zabezpieczenie punktów wrażliwych sieci oraz pozwoli skutecznie wzmocnić cyfrową odporność na zewnętrzne zagrożenia.

#FunduszeEuropejskie

Całkowita wartość projektu: 1 038 508,00 zł
Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 850 000,00 zł

Projekt realizowany jest przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa w Partnerstwie z NASK Państwowym Instytutem Badawczym


logo UNIA cyberbezpieczny samorzad