Baner dofinansowanie samochódNazwa dotacji: Dotacja celowa na finansowanie zadania z zakresu administracji rządowej realizowanego przez gminę obejmującego rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Nazwa zadania: Zakup samochodu osobowego typu „mikrobus” dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z przeznaczeniem dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Woliczce

Całkowita wartość zadania: 249 690,00 zł

  • dotacja z budżetu państwa – 74 585,00 zł
  • środki PFRON – 135 000,00 zł
  • środki własne gminy – 40 105,00 zł

Data podpisania umowy o dofinansowanie: marzec 2024 r.

Zakup pojazdu był możliwy dzięki dofinansowaniu w kwocie 135.000,00 zł ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” Obszar D – 2023 rok Likwidacja barier transportowych”.

W ramach realizowanego zadania został zakupiony samochód osobowy typu „mikrobus” dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych z przeznaczeniem dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Woliczce. W dniu 19 marca 2024r. firma Frank-Cars Społka zo.o. z Częstochowy dostarczyła nowy samochód przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych marki FORD TRANSIT KOMBI MCA TREND. Posiada stanowisko do mocowania wózka inwalidzkiego wraz z kompletem pasów do mocowania wózka inwalidzkiego oraz osoby podróżującej na wózku, a także najazdy szynowe aluminiowe rozsuwane do wprowadzenia wózka inwalidzkiego do pojazdu z podłogą antypoślizgową.

Realizacja projektu miała ma na celu likwidację barier transportowych oraz poprawę sytuacji osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie gminy Świlcza oraz gmin ościennych, z których dowożeni są uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Woliczce. Organizując transport uczestnikom dajemy im możliwość rozwoju oraz aktywnego spędzania czasu, które bez zapewnienia transportu nie byłoby możliwe. Zakup pojazdu pozwolił na wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych w dostępie do usług świadczonych przez ŚDS oraz umożliwi czynny ich udział w uroczystościach i imprezach integracyjnych czy zajęciach organizowanych poza ośrodkiem, umożliwi osobom z niepełnosprawnościami udział w codziennych zajęciach wspierająco – rehabilitacyjnych. Zorganizowanie codziennego przewozu uczestnikom zajęć organizowanych w ŚDS w Woliczce zwiększy dostęp do dóbr i usług kulturalnych, rekreacyjno-sportowych, turystycznych (aktywne spędzanie czasu, udział w licznych imprezach integracyjnych, turniejach sportowych, świętach gminnych, powiatowych, prezentacja swojego dorobku artystycznego na forum społecznym, na różnego rodzaju wystawach), zapewni wyższy komfort i poziom bezpieczeństwa w trakcie jazdy, zapobieganie powstawaniu barier komunikacyjnych i pomoże w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu osób przewlekle psychicznie chorych, niepełnosprawnych intelektualnie, oraz wykazujących inne zaburzenia czynności psychicznych, poprawi warunki zdrowotne, ponieważ bariery transportowe sprawiają, iż osoby niepełnosprawne nie mogą uczestniczyć w aktywnej rehabilitacji jak również zalecanej terapii, a sytuacja finansowa, która najczęściej jest bardzo trudna nie pozwala na wykonywania zajęć i zabiegów w domu oraz umożliwi podjęcie pracy przez rodziców/opiekunów.


Dofinansowano ze środków z budżetu państwa