Tablica projektu z Państwowego Funduszu Celowego


Nazwa projektu: „Remont drogi gminnej Nr 108752R w miejscowości Bratkowice”

Nazwa funduszu: Fundusz Dróg Samorządowych

Wartość dofinansowania: 352.764,00 zł

Całkowity koszt inwestycji: 587.940,26 zl

Rok przyznania dofinansowania: 2020

Opis projektu: Zadanie obejmuje przebudowę odcinka drogi o długości 1,6 km i szerokości 4,60 m. Przedmiotowa droga stanowi dojazd do istniejącej zabudowy licznie rozmieszczonej wzdłuż drogi. Jest to droga gminna bezpośrednio skomunikowana z inną drogą gminną. Planowana do przebudowy droga prowadzi bezpośrednio do miejscowości, w której znajdują obiekty użyteczności publicznej.

Celem projektu była poprawa warunków komunikacyjnych oraz poziomu bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Realizacja inwestycja zwiększy stan bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawi standard techniczny drogi i spójność sieci drogowej oraz zwiększy dostępność transportową.

Parametry techniczno – użytkowe drogi:

  • droga jednojezdniowa dwupasowa dwukierunkowa,
  • długość przebudowanej drogi - 1,6 km
  • kategoria drogi – gminna,
  • klasa techniczna drogi – D (dojazdowa),
  • podstawowa szerokość jezdni (zgodnie ze stanem istniejącym) – 4,60 m,
  • szerokość poboczy (zgodnie ze stanem istniejącym) – 0,50 m,
  • kategoria ruchu – KR1.

Projekt w trakcie realizacji.