Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodą i zbiorowe odprowadzanie ścieków   

Zakład Wodocisgów i Kanalizacji w Świlczy informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. nr 72, poz. 747 z póź. zm.) oraz na podstawie DECYZJI nr RZ.RZT.70.14.2021.MKO z dnia 13.03.2021 r. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Rzeszowie, zmienia stawki na okres od 1 kwietnia 2021 r. do 30 marca 2024 r.

Treść Decyzji nr RZ.RZT.70.14.2021.MKO z dnia 09.03.2021 r. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Rzeszowie

CENIK USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W ŚWILCZY

Cennik obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2021 roku