Gminny System Gospodarki Odpadami Komunalnymi

Gminny System Gospodarki Odpadami Komunalnymi

UWAGA MIESZKAŃCY!
zmiany w Gminnym Systemie Gospodarki Odpadami Komunalnymi

logo odpady duzeOBOWIĄZEK: Każdy właściciel nieruchomości ma obowiązek zbierać odpady w sposób selektywny.

STAWKI: Od 01.10.2020 r. stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosić będzie - 36,38 zł za osobę miesięcznie, natomiast stawka podwyższona za niewywiązywanie się z obowiązku segregacji – 109,14 zł za osobę miesięcznie.

KONTROLA: Gmina Świlcza oraz Przedsiębiorca odbierający odpady będą prowadzić kontrole wywiązywania się z obowiązku segregacji odpadów. W przypadku stwierdzenia, że właściciele nieruchomości nie wypełniają tego obowiązku, będą naliczane podwyższone stawki opłaty za gospodarowanie odpadami.

WORKI: Na selektywnie zbierany: papier; metal, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe; szkło oraz bioodpady do 4 sztuk jednorazowo, będą dostarczane na zasadzie wymiany. W worki na popiół właściciel nieruchomości zaopatruje się we własnym zakresie u przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne.

ZWOLNIENIE: Właścicielom budynków jednorodzinnych, którzy w całości kompostują bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym przysługuje zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami – 2zł za osobę miesięcznie, WARUNKIEM JEST ZŁOŻENIE NOWEJ DEKLARACJI PO 1 STYCZNIA 2020 r.


Urząd Gminy Świlcza informuje, że zgodnie z wytycznymi Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę (Covid-19) w czasie trwania epidemii:

 • „odpady powinny być segregowane i wrzucane do właściwych pojemników (papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, bioodpady, odpady zmieszane)”
 • „maseczki, rękawiczki i inne środki ochronne stosowane przez osoby zdrowe powinny być uprzednio zebrane w workach, które po zawiązaniu wrzucane są do pojemnika/worka na odpady zmieszane”.

Pobierz - harmonogram zbiórki odpadów komunalnych w gminie Świlcza na 2020 r. ...

 

 • Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych (od 01.01.2020 r.) - pobierz ...

SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY ŚWILCZA !

Od 1 lipca 2013 r. na terenie całego kraju, w tym również na terenie Gminy Świlcza, obowiązują nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi.

Rada Gminy Świlcza podjęła szereg uchwał wymaganych do prawidłowego funkcjonowania systemu w tym przejęcia przez Gminę Świlcza obowiązków w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obliczona jest na podstawie złożonej przez mieszkańców deklaracji, którą mieszkańcy zobowiązani byli złożyć w Urzędzie Gminy Świlcza w terminie do dnia 31 maja 2013 r.

Należy pamiętać, że w przypadku zamieszkania na terenie danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub wystąpienia zmiany danych zawartych w złożonej deklaracji należy w terminie 14 dni złożyć nową deklarację lub dokonać korekty już złożonej deklaracji.

W przypadku nie złożenia deklaracji albo powzięcia uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji, Wójt określi wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze decyzji administracyjnej.

Zgodnie z uchwałą  Rady Gminy, od 1 paździenika 2020 r., opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w naszej Gminie wynosi:

 • 36,38,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady zbierane będą w sposób selektywny,
 • 2,00zł za osobę miesięcznie - zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami, w przypadku kompostowania w całości  w kompostowniku przydomowym bioodpadów stanowiących odpady komunalne,
 • 109,14 zł miesięcznie od każdej osoby - stawka podwyższona za niewywiązywanie się z obowiązku segregacji.

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi funkcjonuje na zasadzie samofinansowania, co oznacza, że może być on finansowany wyłącznie z pieniędzy zgromadzonych z wpłat od mieszkańców. Zgromadzone w ten sposób środki nie mogą być przeznaczone na inny cel jak tylko na sprawy związane z gospodarką odpadami komunalnymi.

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
2) tworzenia i utrzymania Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych;
3) obsługi administracyjnej tego systemu. (art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dz.U. z 2019 r., poz. 2010).

W celu ułatwienia mieszkańcom Gminy Świlcza wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wszyscy, którzy złożyli deklaracje otrzymają informację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Każdemu właścicielowi nieruchomości zostało przydzielone indywidualne konto dotyczące opłaty za odbiór odpadów komunalnych, dzięki temu mieszkańcy mogą mieć pewność, że pieniądze przez nich wpłacone zostaną przeznaczone na gospodarkę odpadami.

PUNKT SELEKTYWNEGO ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

Na terenie Gminy Świlcza został utworzony Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Jest on zlokalizowany na terenie Oczyszczalni Ścieków Świlcza- Kamyszyn.

PSZOK jest czynny:

    Wtorek      od 10.00 do 18.00
    Czwartek   od 11.00 do 15.00
    Sobota      od   7.00 do 15.00

P.H.P.U. “ZAGRODA” Sp. z o.o. informuje, iż worki na popiół są dostępne do nabycia u kierowcy śmieciarki odbierającej odpady zmieszane.

Istnieje również możliwość indywidualnego zgłoszenia odbioru tego odpadu po wcześniejszym zgłoszeniu do siedziby firmy. Kontakt tel. 17 276 16 64


Szczegółowy regulamin zasad korzystania oraz funkcjonowania PSZOK w załączniku poniżej do pobrania.

Regulamin Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz odpadów niebezpiecznych dla mieszkańców Gminy Świlcza.

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

Terminarz zbiórki odpadów komunalnych z terenu gminy Świlcza wraz z opisem segregacji znajduje się powyżej.

ODBIÓR ODPADÓW

Na terenie Gminy Świlcza za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych odpowiedzialna jest firma:

   P.H.P.U.
   Zagroda Sp. z o. o.
   ul. 1-go Maja 38b, 38-100 Strzyżów
   tel. 17 276 16 64, 505-189-883 , email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • Odpady komunalne zmieszane oraz zbierane w sposób selektywny odbierane będą z częstotliwością raz na dwa tygodnie,
 • Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierany będzie co najmniej dwa razy w roku zgodnie z ogłoszonym wcześniej harmonogramem poprzez punkty mobile zbierania selektywnych odpadów lub na bieżąco w punkcie selektywnej zbiórki.

Informujemy również, że popiół będzie odbierany zgodnie z terminarzem zbiórki odpadów komunalnych. Odpady należy przekazać w workach oznakowanych napisem „POPIÓŁ”.

Worki przeznaczone na popiół oraz odpady segregowane dostarczane będą do mieszkańców przez firmę Zagroda Sp. z o. o. Mieszkańcy, którzy będą potrzebować większą ilość worków będą mogli je otrzymać bezpośrednio u obsługi śmieciarki.


ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW Z TERENU GMINY ŚWILCZA

Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych przez podmioty z terenu Gminy Świlcza:

 • Odpady zmieszane niesegregowane
  • Spalarnia odpadów komunalnych instalacja termicznego oprzekształcania z odzyskiem energi ul.  Ciepłownicza 8, 35-322 Rzeszów
  • Sortownia odpadów zmieszanych P.H.P.U. ZAGRODA ul. 1-go Maja 38b, 38-100 Strzyżów
  • Zakład Zagospodarowania Odpadów Kozodrza ZUK Ostrów, kozodrza 225 39-103 Ostrów
 • Odpady ulegające biodegradacji 
  • Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o., Paszczyna 62B, 39-207 Brzeźnica
   Kompostownia odpadów zielonych w Rzeszowie, ul. Ciepłownicza 11, 35-322 Rzeszów
 • Odpady pozostałe po sortowni przeznaczone do składowania 
  • Składowisko w Kozodrzy ZUK Sp. z o.o. Kozodrza 225 39-103 Ostrów

POZIOMY RECYKLINGU

Na podstawie art. 3b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r., o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (Dz. U. z 2019 poz. 2010) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012r., w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych informujemy, że Gmina Świlcza osiągnęła:

• ROK 2013

 • Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 22.80 %
 • Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 82,60
 • Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 0%

• ROK 2014

 • Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 33,14 %
 • Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 42,30
 • Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 50%

• ROK 2015

 • Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 50,22%
 • Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 2,11
 • Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 67,48%

• ROK 2016

 • Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 42,62%
 • Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 0
 • Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 100,00%

• ROK 2017

 • Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 40,40%
 • Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 42,39%
 • Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 100,00%

• ROK 2018

 • Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 74,32%
 • Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 30,43%
 • Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 100,00%

WYKAZ FIRM ZBIERAJĄCE ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY

 • Firma Handlowo-Usługowo-Transportowa „KAM” Andrzej Dziuba
  39-120 Sędziszów Małopolski, Krzywa 121A tel. 17/745-43-94
   
 • Firma Usługowo-Handlowa EKO-TOP Sp. z o.o. 35-078
  Rzeszów, ul. Hetmańska 120, tel. 17/ 773 55 60
   
 • Gospodarka Komunalna w Błażowej Sp. z o.o.
  36-030 Błażowa, ul. 3 Maja 35, tel. 17/230 14 44
   
 •  EKO-GŁOG Sp. z o.o. 36-060 Głogów Małopolski, ul. Towarowa 4, tel. 17/851 74 85
   
 • TRANS-FORMERS KARPATIA Sp. z o.o.
  33-100 Tarnów, ul. Krakowska 46, tel. 17/863 45 18

WAŻNE DOKUMENTY

 • Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych (od 01.01.2020 r.) - pobierz ...

* Szczegółowe informacje można uzyskac pod nr telefonu Tel.: 17 86-70-159 lub w Urzędzie Gminy Świlcza w pokoju nr 3 na parterze.

 


Drukuj   E-mail