Polish Polish

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych

logo zwikI. Administrator danych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy, 36-072 Świlcza 168, tel. 17 85-60-332, fax. 17 86-70-111, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. reprezentowany przez Dyrektora.

II. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest poprzez adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres administratora danych.

III. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych:

Dane przetwarzane są w szczególności w celu:

a. realizacji usług w zakresie gospodarki komunalnej, a także wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze - art. 6 ust. 1 lit. c) oraz/lub art. 9 ust. 2 lit. b) rozporządzenia RODO;

b. realizacji umów zawartych z kontrahentami - art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia RODO;

c. w pozostałych przypadkach - na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych w zakresie i w celach określonych w treści zgody - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) oraz/lub art. 9 ust. 2 lit. a) rozporządzenia RODO.

IV. Odbiorcy danych osobowych:

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub stosownej umowy z  administratorem.

V. Okres przechowywania danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu/ów dla jakiego zostały zebrane, a  po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa m.in.: ustawę z  dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

 
VI.
Prawa osób, których dane dotyczą:

1.Przysługuje Pani/Panu prawo do:

a) dostępu do treści danych osobowych oraz sprostowania (poprawiania) w przypadku gdy dane osobowe są nieprawidłowe lub niekompletne,

b) żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),przypadku gdy:

  • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  • osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych;
  • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 ogólnego rozporządzenia ochrony danych, wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 ogólnego rozporządzenia ochrony danych wobec przetwarzania;
  • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem;
  • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

c) wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa),

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

e) W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych administratorowi ma charakter dobrowolny.

VII. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa, konsekwencją niepodania danych osobowych może skutkować brakiem możliwości realizacji celów w jakich zbierane są dane osobowe lub brakiem możliwości zawarcia takiej umowy.

VIII. Inne informacje:

Podane przez Panią/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani nie będą profilowane. Mogą wystąpić przypadki, gdy Administrator przekaże Pani/Pana dane osobowe do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych, o każdym takim przypadku będzie Pani/Pan poinformowana/y.

INFORMUJEMY, ŻE NIE REALIZUJEMY PRZYSŁUGUJĄCYCH PRAW WYNIKAJĄCYCH Z RODO PRZY ZGŁOSZENIU DROGĄ ELEKTRONICZNĄ LUB TELEFONICZNĄ, ZE WZGLĘDU NA ZASADĘ ROZLICZALNOŚCI I BRAK MOŻLIWOŚCI WERYFIKACJI TOŻSAMOŚCI

Pobierz klauzulę...

Dezycje PPIS

Dezycje PPIS - przydatność wody do spożycia

logo zwikPaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie wydał decyzje stwierdzające przydatność wody z wodociągu do spożycia przez ludzi.

    Decyzja dla wodociągu Bratkowice - pobierz

    Decyzja dla wodociągu Rzeszów-Bzianka - pobierz

    Decyzja dla wodociągu Woliczka - pobierz

Taryfa

       
 
Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodą i zbiorowe odprowadzanie ścieków
 
 

Zakład Wodocisgów i Kanalizacji w Świlczy informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. 
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 
(Dz. U. nr 72, poz. 747 z póź. zm.) 

oraz na podstawie DECYZJI nr RZ.RET.070.1.41.2018.PS z dnia 13.04.2018r. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Rzeszowie, zmienia stawki na okres od 12 maja 2018 r. do 11 maja 2019 r.

Treść Decyzji nr RZ.RET.070.1.41.2018.PS z dnia 13.04.2018r. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Rzeszowie pobierz ...

 
 
CENIK USŁUG 
ŚWIADCZONYCH PRZEZ
ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W ŚWILCZY
pobierz cennik
 
 

Cennik obowiązuje od dnia 12 maja 2018 roku

 
       

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy

 

 
 

Adres:

Świlcza 168
36-072 Świlcza

EUROCENTRUM NOWE

 
 

Kontakt:

Tel.  17 85-60-332
Fax:
17 86-70-111

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
 

Dane:

NIP: 8130012738
REGON: 690227114

 
 

Dyrektor

Tadeusz Pachorek

 
 

Dział Księgowości i Kadr
Tel. 17 86-70-102

Dział Rozliczeń - zgłaszanie stanów wodomierzy

Tel. 17 86-70-115

 
  Hydrofornia Bratkowice

Tel. 17 85-51-109

Hydrofornia  Woliczka
Tel. 17 85-60-569

 
 

Przepompownia Trzciana
Tel. 17 85-14-184

Oczyszczalnia Świlcza-Kamyszyn
Tel. 17 85-60-868

 
 

 Awarie dni robocze
w godz. 7:30 - 15:00
 Tel. 17 85-60-332

Awarie całodobowo
Tel. 17 85-60-868
Tel. kom.: 509-928-052

 
               

 

 

 

 

Wniosek o warunki techniczne

 

 
Warunki techniczne 
na przyłączenie do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej
 


W celu uzyskania zapewnienia dostawy wody i odprowadzania ścieków należy zgłosić się osobiście wraz z mapą do celów opiniodawczych (z naniesionymi sieciami infrastruktury). Powyższe zapewnienia jest niezbędne do uzyskania Decyzji o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Przestrzennego.

O warunki techniczne na przyłączenie do sieci wodociągowej/kanalizacyjnej według wzoru  - pobierz tutaj należy wystąpić po uzyskaniu Decyzji o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Przestrzennego.


We wniosku o warunki techniczne na budowę domu jednorodzinnego nie wypełniać pkt:

  • Charakterystyka techniczna obiektu.

  • Ilość i przeznaczenie wody oraz charakterystyka zużycia.

  • Ilość i rodzaj ścieków (w przypadku obiektów usługowych i przemysłowych).

  • Parametry ścieków przemysłowych.

W przypadku budynków handlowych, usługowych, przemysłowych należy wypełnić cały wniosek.

 
       

Urząd Gminy Świlcza
Świlcza 168,
36-072 Świlcza
Telefon: +48 17 8670100
Faks:     +48 17 8670157
email: ug.swilcza@intertele.pl

NIP Gminy Świlcza:      5170045613
Regon Gminy Świlcza:  690582140
NIP Urzędu Gminy:      8132128764
Regon Urzędu Gminy:  000551183
Kod terytorialny:         1816122 

Licznik odwiedzin:

0.png1.png3.png1.png6.png2.png3.png8.png