Zdalne nauczanie w Szkole Podstawowej im. św. Jana Kantego w Świlczy

Zdalne nauczanie w Szkole Podstawowej im. św. Jana Kantego w Świlczy

zdalne nauczanieSzkoła jeszcze przed ogłoszeniem stanu epidemicznego rozpoczęła wprowadzanie usługi zdalnej komunikacji z uczniami. Wdrożenie usługi w naszej szkole przyspieszyła decyzja MEN (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ) o zdalnym nauczaniu w szkołach od 25 marca 2020 r. Szkoła w Świlczy pracuje w sieci, w usłudze Microsoft 365. Każdy nauczyciel, uczeń ma utworzone konto. Administracją zajmuje się Dyrektor szkoły. Każdy uczeń ma dostęp do indywidualnej szkolnej poczty i wirtualnych klas oraz przedmiotów, gdzie prowadzone są zajęcia z wykorzystaniem e-podręczników, kamer wideo, tablicy interaktywnej. Zajęcia odbywają się zgodnie z planem lekcji w cyklu: lekcja 20 minut, przerwa 10 minut. Dyrektor zadbał o równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, zróżnicowanie tych zajęć czy możliwości psychofizyczne ucznia. Ustalił i określił formy kontaktu czy konsultacji nauczyciela z rodzicami i uczniami.

Organizując uczniom kształcenie na odległość pamiętał o uwzględnieniu zasady bezpiecznego korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną.

Uczniowie biorą udział we wszystkich zajęciach, realizują tym samym wybrane treści podstawy programowej. Oprócz tego swoje obowiązki wykonują: bibliotekarz szkoły, pedagog, opiekun świetlicy. Nauczyciele prowadzą dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne. W czasie zajęć przedmiotowcy wykorzystują dostępne narzędzia, korzystają m.in. z tablicy interaktywnej, tworzą dokumenty, pliki, notatki z lekcji, prezentacje multimedialne, prowadzą rozmowy, wykłady.

Szkoła jako pierwsza na terenie Gminy Świlcza rozpoczęła kształcenie na odległość z uczniami.

Zaletami pracy w tej formie są:

  • stały kontakt nauczyciela z uczniem, jego rodzicem/opiekunem,
  • zajęcia odbywają się zgodnie z harmonogramem-planem,
  • spotkania/lekcje są archiwizowane, więc nieobecni uczniowie mają możliwość zapoznania się z tematem, przebiegiem zajęć w przypadku nieobecności wynikającej z przyczyn technicznych bądź zdrowotnych.
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego w Świlczy – Grzegorz Patruś

W tworzenie projektu zaangażowani byli wszyscy pracownicy szkoły: Dyrektor, wychowawcy, nauczyciele.

Dzięki szybkiej decyzji Wójta Gminy Świlcza, uczniowie którzy mieli kłopoty sprzętowe uzyskali wsparcie-szkoła użyczyła im na czas zdalnej nauki laptopy, po odbiór których zgłaszali się Rodzice. W naszej szkole z tej pomocy skorzystało 13 uczniów gdzie w szkole mamy 273 wychowanków.

Wójt Gminy Świlcza - Adam Dziedzic
Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. św. Jana Kantego w Świlczy
Grzegorz Patruś
Wójt Gminy Świlcza
Adam Dziedzic

Drukuj   E-mail