Świlcza. Gmina przyjazna i kreatywna

lider dziedzic adamDdziedzic adamobry kapitał ludzki to jeden z głównych czynników rozwoju społeczno-gospodarczego środowisk i regionów. Od poziomu świadomości społeczno-historyczno-politycznej jednostek zależy umiejętność pozyskiwania zaufania i współpracy. Składa się na to także podobny system wartości, ideały i postawy społeczne. Wysoka jakość kapitału ludzkiego to szansa na osiąganie obopólnych korzyści i sukcesów. Gminę Świlcza tworzą ludzie o w/w cechach i to oni stanową podstawę rozwoju lokalnych środowisk. gminy i regionu. Inwestowanie przez samorząd gminy w kapitał ludzki jest więc kluczowe.

Kreatorzy kapitału społecznego to: ludzie - stowarzyszenia. organizacje, instytucje samorządowe, nieformalne grupy społeczne, które oddziałują bezpośrednio i pośrednio na otoczenie społeczne, promując je i rejestrując dla potomnych.

Nasz atut to wysoka jakość kapitału ludzkiego

W ciągu ostatnich lat udało się w gminie zrealizować wiele przedsięwzięć na rzecz lokalnej społeczności nie tylko w zakresie zrównoważonego rozwoju materialnego, ale i niematerialnego, zmodernizować infrastrukturę techniczną, drogową i sportową, a także oświatową i kulturową, podnosząc tym samym jakość życia mieszkańców i ich bezpieczeństwo.

Budżet w ciągu roku wielokrotnie ewoluował. Konieczność wprowadzenia zmian spowodowana była zmianami wysokości dotacji, subwencji i zmianami innych dochodów oraz wydatków wynikających z bieżącej analizy wykonania budżetu (wykonano go w 81,53%.) Osiągnięto nadwyżkę budżetową w kwocie ponad 7 min zł.

Wiele środków przeznaczono na szeroko pojętą opiekę społeczną, oświatę, remonty i modernizację dróg oraz inne wydatki związane z drogami, funkcjonowanie OSP, kulturę fizyczną i sport oraz na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska, na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego.

Z dumą można stwierdzić, że wykonane zostały ważne 1 kosztowne inwestycje. Przeznaczyliśmy na nie blisko 9 min zł. Inwestuje się takie w doposażenie szkół w pomoce naukowe, zajęcia poza-lekcyjne, prowadzimy przyszkolne świetlice i dożywianie dzieci w szkołach.

Podkreślić należy, że zadnia inwestycyjne realizuje się przy udziale środków zewnętrznych krajowych i unijnych. Równocześnie sukcesywnie zmniejszamy zadłużenie gminy. Tak prowadzona polityka finansowa daje możliwości realizowania kolejnych zadań w następnych latach. W pierwszej kolejności będzie to: „Utworzenie Gminnego Klubu Seniora".

Jesteśmy cząstką wszystkiego, co Polskę stanowi

Obecnie stawiamy na dalszy rozwój gminy na różnych płaszczyznach. Ciągle poszerzamy ofertę kulturalno-oświatową, rekreacyjno-sportową i opiekuńczą, uwzględniając seniorów i najmłodszych mieszkańców gminy.

Zapewnianie dzieciom i młodzieży od najmłodszych lat dobrych warunków do rozwoju i nauki jest jednym z naj-ważniejszych celów w działalności gminy. Realizowane pro-jekty mają walory edukacyjne i wychowawcze. Jednym z nich był projekt „LOWE" - było to centrum organizowania i animowania edukacji dla osób dorosłych.

Chcąc przeciwdziałać wy-kluczeniu społecznemu i cyfrowemu, realizowaliśmy projekty dot. rozwoju kompetencji cyfrowych. Natomiast projekt „Aktywizacja mieszkańców Gminy Świlcza” miał na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych jej mieszkańców oraz znalezienie pracy.

Szerokie spektrum działań GOPS stawia gminę na bardzo wysokim poziomie. Doskonałym tego przykładem jest otrzymane wyróżnienie dla Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy oraz bardzo dobra ocena funkcjonującego Środowiskowego Domu  Samopomocy w Woliczce. Na terenie gminy działa GCKSiR z/s w Trzcianie, będące głównym animatorem działalności społeczno-kulturalnej oraz sportowo-rekreacyjnej. Dla ludzi kultury to cel nadrzędny: twórczej pracy artystycznej z wszystkimi, którzy cenią wartości kultury. Taką samą funkcję pełni m.in. GBP z/s w Trzcianie, szerząc czytelnictwo.

Wydawane są przy aprobacie wójta gminy wydawnictwa samorządowe, książki, albumy, kroniki, monografie, broszury i czasopisma społeczno-kulturalne. Uczestnicy grup tanecznych, muzycznych, plastycznych, teatralnych i innych nie tylko konsumują kulturę, aleją aktywnie współtworzą, są animatorami. twórcami i promotorami życia kulturalnego.

Kapitał ludzki podstawą rozwoju samorządów terytorialnych

Wszystkie zadania przygotowujemy i realizujemy z myślą o przyszłości. Rozsądne planowanie, konsultowanie z mieszkańcami, daje poczucie stabilności i pewność. To również wiarogodność, która jest podstawą funkcjonowania samo-rządu. Dzisiaj najważniejsza jest umiejętność słuchania mieszkańców, a potem posiadanie łatwości przetwarzania tych informacji. Po wielekroć piszemy o ludziach i powtarzamy to, wszak nasi mieszkańcy - kapitał ludzki - to ludzie, których serca wypełnione są Polską i polskością.

Adam Dziedzic - Wójt gminy Świlcza


Drukuj   E-mail