ROBOTYKA w Szkole w Świlczy

ROBOTYKA w Szkole w Świlczy

robotyka

Współpraca Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego w Świlczy
z Centrum Mistrzostwa Informatycznego
Udział w Ogólnopolskim Projekcie CMI

Na początku września Dyrektor Szkoły Podstawowej w Świlczy podpisał umowę o współpracy placówki z Politechniką w Łodzi dotyczącą Projektu CMI.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej, tj. osób prowadzących zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania informatyczne, a także aktywizacji młodzieży uzdolnionej informatycznie, pobudzania kreatywności oraz promowania współpracy zespołowej w ramach kół informatycznych. Projekt CMI stanowi kompleksową koncepcję wzmocnienia polskiej edukacji informatycznej ukierunkowanej na kształcenia uzdolnionych uczniów przy zaangażowaniu najlepszych uczelni technicznych w kraju. Dzięki realizacji wskazanych celów, projekt wzmocni u uczniów chęć rozwoju zainteresowań z zakresu algorytmiki i programowania, posłuży także upowszechnieniu idei konkursów informatycznych oraz wyłoni zespoły zdolne do podjęcia rywalizacji w zawodach informatycznych na poziomie krajowym oraz ogólnoświatowym. CMI przyczyni się do podniesienia kompetencji dydaktycznych 1500 osób prowadzących koła informatyczne oraz 12000 uczniów. Projekt skierowany jest do nauczycieli szkół podstawowych, ponadpodstawowych, nauczycieli akademickich oraz innych osób dorosłych wykazujących predyspozycje do pracy oraz zainteresowania pracą z wybitnie uzdolnioną młodzieżą - uczniów z klas IV-VI szkół podstawowych, uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych, uczniów szkół średnich w tym liceów ogólnokształcących i techników oraz szkół branżowych I i II stopnia. Centrum Mistrzostwa Informatycznego zapewnia uczestnictwo w prestiżowym projekcie o zasięgu ogólnopolskim, w tym możliwość stałego kontaktu ze społecznością renomowanych uczelni technicznych, a także kooperację środowisk dydaktycznych na polu uczelni wyższych i nauczycieli szkolnych. Każdy grantobiorca uczestniczy w 2 semestralnym, certyfikowanym kursie prowadzonym na jednej z 5 najlepszych uczelni technicznych w kraju (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Politechnika Gdańska, Politechnika Łódzka, Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska) przygotowującym do prowadzenia zajęć z algorytmiki i programowania.

Kurs poświęcony jest zagadnieniom algorytmiki wraz z niezbędnymi uzupełnieniami z dziedzin pokrewnych, głównie matematyki, robotyki. Zdobyta wiedza pozwala uczestnikom kursu na prowadzenie kółek informatycznych dla dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej, przygotowując uczestników do rywalizacji na poziomie mistrzowskim. Każdy grantobiorca otrzymuje zestawy edukacyjne do kształcenia z wykorzystaniem programowalnych systemów robotycznych. Zestawy te są dostosowane do wieku uczniów, z jakimi pracuje grantobiorca. Dodatkowo dzięki udziałowi w grantach projektowych (aplikacyjnych) grantobiorcy zdobywają wiedzę niezbędną do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem mikrokontrolerów. Dzięki udziałowi w projekcie „Centrum Mistrzostwa Informatycznego”, uczniowie uczestniczący w zajęciach w ramach kół informatycznych mają nie tylko możliwość rozwoju swoich zainteresowań i talentów ale również szansę na wykorzystanie i sprawdzenie swojej wiedzy w zawodach algorytmicznych i projektowych. Zawody organizowane dla zespołów będą miały charakter lokalny (on-line) z uwzględnieniem uczestnictwa w kolejnych etapach konkursów, począwszy od regionalnego po najwyższe rangą zawody ogólnopolskie, organizowane przez Politechnikę Łódzką.

Od października w ramach zajęć pozalekcyjnych, nauczyciel Cezary Zagajewski rozpocznie pracę z uczniami naszej szkoły w Świlczy-pasjonatami informatyki i robotyki.

Grzegorz Patruś
Dyrektor SP w Świlczy


Drukuj   E-mail