Komunikat w sprawie odpadów komunalnych

system

logo odpady duze


Wójt Gminy Świlcza informuje, że zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Świlcza przyjętym na podstawie uchwał Nr XVI/135/2019 i XVII/145/2019 Rady Gminy Świlcza odpady biodegradowalne należy przekazywać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) wyłącznie w workach.


Rada Gminy Świlcza Uchwałą Nr XXVIII/225/2020 z dnia 7 września 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty, uchwaliła nowe stawki opłat za odpady, które będą obowiązywać od 1 października do 31 grudnia 2020 r.:

  •   36,38 zł - stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość,
  •   34,38 zł - w przypadku zagospodarowania odpadów biodegradowalnych,
  • 109,14 zł - stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, w wysokości miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

Kwota ta stanowi uzupełnienie braków finansowych spowodowanych drastycznym zwiększeniem odpadów komunalnych wytworzonych przez mieszkańców gminy Świlcza.

W 2020 roku Gmina posiada ustawowy obowiązek rozliczania się z Przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne za 1Mg (tona) faktycznie odebranych odpadów a nie, jak miało to miejsce w latach poprzednich, gdzie obowiązywała stała miesięczna ryczałtowa stawka dla Przedsiębiorcy. Stawka ryczałtowa pozwalała przewidzieć roczne wynagrodzenie dla firmy odbierającej odpady. W chwili obecnej stawka miesięczna firmy, uzależniona jest od ilości wyprodukowanych i oddanych przez mieszkańców odpadów komunalnych, zatem opłaty za 2020 r. mają charakter prognozowany. Przyjęte w 2019 roku założenia co do ilości spodziewanych odpadów w roku 2020 r., na podstawie których została skalkulowana stawka 22zł miesięcznie za osobę, nie zabezpieczy lawinowego wzrostu ilości odpadów.

W związku z faktem zwiększenia ilości odpadów Rada Gminy Świlcza musiała podjąć decyzję o zweryfikowaniu stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zmieniając ją do końca 2020 r., gdyż obecnie obowiązująca stawka tj. 22 zł nie jest w stanie pokryć kosztów odbioru zwiększonej ilości odpadów. Nowa stawka za gospodarowanie odpadami, która będzie obowiązywać w 2021 roku zostanie natomiast skalkulowana w oparciu o dane z ogłoszonego przetargu nieograniczonego pn. Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Świlcza.

 Na obecną sytuację wpływa tylko i wyłącznie drastyczny wzrost odebranych od mieszkańców odpadów w ostatnich miesiącach. Pozostałe koszty systemu, w tym administracja i zatrudnienie nie uległy zmianie. Znaczny wpływ miał również fakt ogłoszenia w kraju stanu pandemii i wprowadzenia obostrzeń dotyczących przemieszczania. Strumień odpadów został skoncentrowany w miejscu przebywania (dom) a nie jak miało to miejsce do tej pory rozkładał się pomiędzy zakładami pracy, uczelniami, szkołami, miejscami rozrywki i kultury. Czas przebywania w domach zachęcał Mieszkańców do wykonywania prac remontowo-budowlanych, wymiany mebli, pielęgnacji przydomowych ogrodów i trawników itp. Wszystko powyższe miało istotny wpływ na ilość produkowanych odpadów na terenie Gminy co bezpośrednio przełożyło się na wyższe opłaty. Dla zobrazowania sytuacji w poniższej tabeli przedstawiony został drastyczny wzrost ilości odpadów w 2020r. w stosunku do 2019 r.

Rodzaj zebranych odpadów

ILOŚĆ [Mg]

Ilość odpadów
I-VII 2020
[Mg] - tona

Ilość odpadów
 I-VII 2019 [Mg]- tona

I

II

III

IV

V

VI

VII

Niesegregowane odpady komunalne

123,14

100,88

139,34

145

126,36

131,16

162,04

927,92

1058,88

Opakowania z tektury i papieru

-

0

0,148

0,255

0,16

0,237

0,09

0,89

6,93

Zmieszane odpady opakowaniowe

44,7

31,46

42,725

49,285

49,76

49,043

59,69

326,663

217,38

Opakowania ze szkła

29,74

19,24

28,66

31,94

30,66

28,74

33,22

202,2

162,95

Odpady ulegające biodegradacji, w tym PSZOK

8,6

14,6

14,24

13,3

48,02

55,3

50,72

204,78

18,80

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, PSZOK

0,62

5,65

6,489

0,46

0,34

5,562

3,06

22,181

5,82

Odpady wielkogabarytowe PSZOK

-

9,12

21,2

0

97,3

93,46

104,18

325,26

106,94

Odpady budowalne i rozbiórkowe PSZOK

17,02

12,86

25,34

1,42

14,52

12,3

22,32

105,78

-

Zużyte opony PSZOK

-

4,34

0,96

-

0,96

12,38

5,6

24,24

16,96

Odpady niebezpieczne PSZOK

-

-

0,001

-

-

-

-

0,001

-

Przeterminowane leki PSZOK

-

-

0,008

-

-

-

-

0,008

-

Zużyte baterie i akumulatory PSZOK

-

-

0,005

-

-

-

-

0,005

-

SUMA MIESIĘCZNA [Mg]

223,82

198,15

279,116

241,66

368,08

388,182

440,92

2 139,928

1594,66

 
Z przedstawionych powyżej danych wyraźnie obserwujemy znaczący bo aż 34,20% wzrost ilości wytworzonych odpadów w okresie I-VII.2020 roku w stosunku do I-VII.2019 roku.

Ustawowy zapis o samofinansowaniu systemu powoduje, oprócz zwiększonego zakresu obowiązków, nałożonych na gminę, również przeniesienie publicznej odpowiedzialności na samorządy, co do kształtowania wysokości opłat za wytworzone odpady komunalne.

Gmina nie może na tym systemie ani zarabiać ani do niego dopłacać.

Samorządy nie mają realnego wpływu na ilość i wysokość cen odbieranych odpadów, tak samo jak obywatele na wzrost cen np. nośników energii. Obarczanie Gminy za powyższą sytuację jest niesprawiedliwe i nieuzasadnione.

Referat
Nieruchomości, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska


Drukuj   E-mail